Nederlands natuurbeleid

Bescherming van afzonderlijke ecosystemen is belangrijk, maar nog niet voldoende. Natuurgebieden die niet met andere gebieden in verbinding staan zijn kwetsbaar. Zeldzame dieren en planten lopen in kleine en geïsoleerde gebieden een groter risico op uitsterven. Daarom streeft de Nederlandse overheid ernaar om grote natuurgebieden te realiseren en deze gebieden onderling te verbinden: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

 

De nationale parken in Nederland vormen een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en zijn onderdeel van de Natura 2000 gebieden.

 

In 2027 moet de totale oppervlakte van de EHS circa 750.000 hectare bedragen (dat is ongeveer 18% van Nederland). Daarbij komen nog ruim zes miljoen hectare natte natuur: meren, rivieren en de Nederlandse delen van de Noordzee en de Waddenzee. De EHS vormt de ruggengraat van de Nederlandse natuur. De EHS moet het duurzaam voortbestaan van de gewone én de bijzondere planten en dieren in Nederland mogelijk maken. De nationale parken behoren bijna helemaal tot de EHS. Ze staan ook wel bekend als 'de parels van de EHS', vanwege de mooie natuur en het publieksvriendelijke karakter. Gezamenlijk beslaan de parken zo'n 120.000 hectare, dat is bijna 3% van Nederland.

 

Lees meer: Nationale Landschappen

 

Natura 2000

De Ecologische Hoofdstructuur (met de nationale parken) in Nederland is grotendeels een onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden. Het Natura 2000-netwerk is een ecologisch netwerk waar alle lidstaten van de Europese Unie aan bijdragen. Natura 2000 richt zich op het behouden en verder ontwikkelen van soorten en ecosystemen in afzonderlijke lidstaten, die in Europees opzicht van belang zijn. Een voorbeeld hiervan is een ondersoort van de noordse woelmuis die in een geïsoleerde populatie in Nederland leeft (de Microtus oeconomus arenicola).

 

Het voortbestaan van specifieke soorten en leefgebieden, zoals opgenomen in de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, wordt met Natura 2000 in de EU-lidstaten (thans 27 Europese landen) gerealiseerd. Dit netwerk is onderdeel van het Pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) van de Raad van Europa.

 

Rijksbijdrage

Het ministerie van EZ (voorheen LNV) is aldoor verantwoordelijk geweest voor het functioneren van het Nederlandse Nationale Parkenstelsel. De minister van EZ (LNV) heeft tot 2013 jaarlijks subsidie verleend aan de parken voor de uitvoering van de jaarplannen van de individuele nationale parken. Door het Natuurakkoord tussen het Rijk en de provincies is nu de uitvoering van het natuurbeleid (inclusief de organisatie en de uitvoering van het beleid mbt de nationale parken) bij de provincies gelegd. De financiering van het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) wordt per 1 januari 2014 niet meer door het Rijk gecontinueerd.

Nieuws

19-05-2019
Recordaantal parken doet mee aan de Dag van het Nationaal Park   Een cruise door Weerribben-Wieden, in het donker nachtvlinders spotten in... lees verder
16-05-2019
Woensdag 15 mei startte het Nationale Parkenbureau in samenwerking met NBTC Holland Marketing de campagne Holland National Parks: drie... lees verder
02-05-2019
Geslaagde Klokhuisdag   Bijna 4.000 bezoekers trok de Nationale Parken Klokhuisdag die op 1 mei plaatsvond op Stadslandgoed de Kemphaan in... lees verder