Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Stichting SNP bestaat uit de vertegenwoordigers (voorzitters van de Overlegorganen) van de nationale parken. Een Overlegorgaan kan in plaats van de voorzitter ook een ander lid aanwijzen als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur.

De door de minister ingestelde parken hebben een eigen Overlegorgaan. De Overlegorganen bestaan uit vertegenwoordigers van publiekrechtelijke instanties (zoals gemeenten, waterschappen en provincies) en privaatrechtelijke instanties (zoals grondeigenaren en terreinbeheerders). Soms zijn ook belangengroepen in het Overlegorgaan vertegenwoordigd. De voorzitter van een Overlegorgaan is onafhankelijk en werd tot 2013 benoemd door de minister van EZ (voorheen LNV).

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting SNP wordt gekozen uit en door het Algemeen Bestuur en bestaat uit maximaal vijf leden, waaronder de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Het huidige Dagelijks Bestuur bestaat uit: 

Voorzitter: Mw. dr. J.W. Kersten (voorzitter NP De Meinweg)

Penningmeester: Dhr.mr. drs. Th.E.M. Wijte (voorzitter NP Utrechtse Heuvelrug)

Lid: Dhr ir. C.J. Vriesman (voorzitter NP Duinen van Texel)

 

print